A. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna met een hoofdletter aangeduide termen in de navolgende betekenis gebruikt: Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die met Opdrachtnemer een Overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst af te sluiten; Opdrachtnemer: Codaplay BV te Capelle aan den IJssel (2908 LW) Ligusterbaan 1 Kantoorgebouw de Vlier Unit 0.23; Opdracht: alle schriftelijk, mondeling of elektronisch aan Opdrachtnemer verstrekte opdrachten van Opdrachtgever voor de levering van producten en/of diensten; Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever voor de levering van producten en/of diensten; Partij(en): Opdrachtnemer en Opdrachtgever afzonderlijk resp. gezamenlijk; Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Werkingssfeer
1. De bepalingen van deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer (waaronder mede begrepen offertes of aanvragen daartoe) en door haar gesloten en af te sluiten Overeenkomsten, voor zover van deze Voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. 2. De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 3. Afwijkingen van deze Voorwaarden binden Opdrachtnemer slechts, indien en voor zover door Opdrachtnemer schriftelijk bevestigd. 4. In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
5. Indien één of meer van de bepalingen in deze Voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of anderszins onafdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige of onafdwingbare bepaling volgt.

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming van een Overeenkomst
1. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde binnen vijf (5) werkdagen worden herroepen. Dit kan tevens indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. 2. Een Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand doordat Opdrachtnemer de Opdracht van Opdrachtgever schriftelijk, waaronder ook wordt begrepen elektronisch, bevestigt of een begin met de uitvoering van de Opdracht maakt. Voor zover de Overeenkomst tot stand komt doordat Opdrachtnemer een begin met de uitvoering van de Opdracht maakt, geldt de factuur van Opdrachtnemer tevens als opdrachtbevestiging. 3. De opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer wordt geacht juist te zijn, tenzij per ommegaande na verzending van die bevestiging schriftelijke bezwaren daartegen Opdrachtnemer hebben bereikt. In dat geval is geen Overeenkomst tot stand gekomen. 4. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van Opdrachtnemer of namens Opdrachtnemer gedaan door verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden Opdrachtnemer slechts indien en voor zover deze door daartoe bevoegde personen schriftelijk zijn bevestigd. 5. Opdrachtnemer is bevoegd om, indien dit noodzakelijk dan wel wenselijk wordt geacht, voor een juiste uitvoering van de Opdracht, bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan Opdrachtgever zullen worden doorberekend conform een verstrekte prijsopgave. 6. Indien Opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zijn de artikelen 6:227b lid 1 en 6:227c van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.

Artikel 4: Prijzen
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen in de desbetreffende Overeenkomst, zijn de door Opdrachtnemer opgegeven prijzen gebaseerd op levering Ex Works (Incoterms 2000) vanuit de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, uitgedrukt in euro’s en exclusief btw. 2. Opdrachtnemer is bevoegd om wijzigingen in kostprijzen, zoals onder meer prijzen van (grond)stoffen, hulpmiddelen, arbeidskosten, valutakoersen, belastingen, heffingen of andere overheidsmaatregelen aan Opdrachtgever door te berekenen. 3. Ingeval van andere kostenverhogende factoren neemt Opdrachtnemer onverwijld contact op met Opdrachtgever om daarover in redelijkheid nadere prijsafspraken te maken.

Artikel 5: Betalingen
1. Opdrachtnemer is gerechtigd geleverde producten en/of diensten op het moment van (op)levering, als bedoeld in de artikelen 15 en 26, te factureren. 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling van de facturen te geschieden op een door Opdrachtnemer aangewezen bank- of girorekening binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in euro’s in Nederland zonder aftrek van enige korting, bankkosten of schuldvergelijking, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, indien dit om welke reden dan ook gewenst is, vooruitbetaling, een bankgarantie of andere vorm van zekerheid, dan wel onmiddellijke betaling in contanten te verlangen. 3. Betaling wordt geacht eerst te hebben plaatsgevonden, zodra het verschuldigde bedrag onherroepelijk op de bankrekening van Opdrachtnemer is bijgeschreven. 4. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever vanaf het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is Opdrachtgever vanaf het intreden van het verzuim een rente verschuldigd over het opeisbare bedrag (inclusief btw) ter hoogte van de wettelijke rente voor handelsovereenkomsten als bedoeld in artikel 6:119a BW en 6:120 BW. 5. Indien Opdrachtgever niet binnen de door Opdrachtnemer gestelde termijn de in lid 2 van dit artikel genoemde zekerheid verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk op te schorten, onverminderd haar overige rechten voortvloeiende uit de Overeenkomst en de Voorwaarden, totdat Opdrachtgever geheel aan zijn verplichting tot het stellen van zekerheid heeft voldaan. Voormelde opschorting laat de verplichtingen van Opdrachtgever onverlet. 6. Indien de Opdracht is verstrekt door meer dan één Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals deze in de Overeenkomst en meer specifiek in dit artikel zijn aangegeven, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 6: Levertijden
1. Levertijden worden bij wijze van benadering verstrekt. De opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn zijn te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd te leveren producten en/of diensten vóór de opgegeven leverdatum aan Opdrachtgever te leveren. 2. De levertijd gaat in wanneer over alle (technische) details betreffende de Opdracht overeenstemming is bereikt en alle noodzakelijke gegevens en vergunningen in het bezit zijn van Opdrachtnemer, de eventueel overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de Opdracht is voldaan. 3. Overschrijding van de levertijd verplicht Opdrachtnemer niet tot enige vergoeding. Opdrachtgever kan na een levertijdsoverschrijding van minimaal acht (8) weken Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stellen, onder vermelding van een laatste redelijke termijn van levering. Indien alsnog niet binnen de gestelde termijn wordt geleverd, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden, tenzij Opdrachtnemer in overmacht (zie artikel 11 van deze Voorwaarden) verkeert. 4. Levering op krediet is slechts toegestaan na goedkeuring kredietverzekeraar.

Artikel 7: Beëindiging van de Overeenkomst
1. Indien Opdrachtgever enige verplichting jegens Opdrachtnemer niet, niet volledig of niet tijdig heeft voldaan, aan hem surséance van betaling is verleend of een aanvraag daartoe is gedaan, hij in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is gedaan of hij een besluit tot liquidatie heeft genomen, is hij van rechtswege in verzuim, zijn alle vorderingen van Opdrachtnemer direct opeisbaar en is daarover wettelijke handelsrente (art. 6:119a jo art. 6:120 BW) verschuldigd vanaf dat moment of de eerdere vervaldag. Opdrachtgever dient daarbij tevens aan Opdrachtnemer te voldoen alle buitengerechtelijke kosten die Opdrachtnemer maakt, minimaal gelijk aan vijftien (15) % van de uitstaande vorderingen met een minimum van € 500 (zegge: vijfhonderd euro), een en ander onverminderd haar aanspraak op eventuele gerechtelijke kosten. 2. Tevens heeft Opdrachtnemer in een dergelijk geval het recht de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen voor een periode van ten hoogste twee (2) maanden op te schorten en de haar in eigendom toebehorende producten terug te nemen of de lopende Overeenkomst en eventuele andere met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd haar overige rechten. Gedurende de periode van opschorting heeft Opdrachtnemer het recht en aan het eind daarvan de plicht, te kiezen voor (verdere) uitvoering, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte Overeenkomst(en), zonder tot enige vergoeding jegens Opdrachtgever verplicht te zijn. Voormelde opschorting laat de verplichtingen van Opdrachtgever onverlet. 3. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever schriftelijk toestemming geven de Overeenkomst te beëindigen tegen betaling door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer van een redelijke vergoeding voor het door Opdrachtnemer geleden verlies en de gederfde winst.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
1. Alle aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever is beperkt tot nakoming van de in de – voor zover op de door Opdrachtnemer geleverde prestatie van toepassing – artikelen 18 en 27 opgenomen garantieverplichtingen. 2. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik door Opdrachtgever of derden van de producten, tenzij te wijten aan een gebrek waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is uit hoofde van de niet nakoming van de verstrekte garantie. 3. Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door niet-leidinggevend personeel van Opdrachtnemer of door haar ingeschakelde derden, indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, opzichtschade, bedrijfs- of milieuschade, waaronder begrepen omzet- en winstderving, geleden verlies, verlies van marktaandeel, productiestagnatie, gedane investeringen, verworven goodwill, reputatieschade etc., wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten. 4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, op grond van welke titel dan ook, opgetreden in verband met door Opdrachtgever aan deze derden geleverde producten, die (mede) bestonden uit door Opdrachtnemer geleverde producten, tenzij in rechte vast komt te staan dat deze aanspraken het gevolg zijn van productaansprakelijkheid en Opdrachtgever bovendien aantoont dat haar terzake geen verwijt treft. 5. Indien en voor zover ondanks het bepaalde in dit artikel op Opdrachtnemer toch enige aansprakelijkheid rust, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde, met inachtneming van hetgeen is bepaald onder lid 7 van dit artikel, dan wel levering van soortgelijke producten, zulks ter keuze van Opdrachtnemer. 6. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één schadegeval. 7. Een eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever zal nimmer verder kunnen gaan dan de aanspraken welke Opdrachtnemer jegens haar leverancier geldend kan maken. 8. Getoonde of verstrekte monsters gelden slechts ter aanduiding van het materiaal zonder dat het product daaraan hoeft te beantwoorden.

Artikel 9: Geheimhouding
Opdrachtnemer zal de door Opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen, ook na beëindiging van de relatie. Opdrachtgever is gehouden tot geheimhouding ten aanzien van al hetgeen hem bekend wordt met betrekking tot de onderneming van Opdrachtnemer en haar producten en diensten.

Artikel 10: Intellectuele en industriële eigendom
1. Opdrachtnemer blijft volledig (eigendoms)rechthebbende van afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, toelichtingen, keuringsdocumentatie, monsters, schema’s, modellen, advies of andere documentatie die bij een door Opdrachtnemer gedane aanbieding of met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst door haar aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of aan Opdrachtgever zijn verstrekt. Voornoemde afbeeldingen, tekeningen, berekeningen etc. dienen op eerste verzoek aan Opdrachtnemer te worden geretourneerd. 2. Alle bestaande en toekomstige intellectuele en industriële eigendomsrechten op door Opdrachtnemer geleverde producten en diensten, alsmede op de in lid 1 van dit artikel genoemde documentatie, berusten uitsluitend bij c.q. komen uitsluitend toe aan Opdrachtnemer of aan de derden van wie Opdrachtnemer een gebruiksrecht op intellectuele eigendomsrechten heeft verkregen en/of zal verkrijgen. 3. Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet toegestaan alle documentatie en overige informatie over de in de vorige leden bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten te gebruiken anders dan in het kader van de met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst, te kopiëren, aan derden te tonen of bekend te maken. 4. Opdrachtgever zal zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer de intellectuele en industriële eigendomsrechten omschreven in de voorgaande leden niet aanwenden ter verkrijging van een vergelijkbare offerte en/of opdracht als die met Opdrachtnemer ter verkrijging van enig voordeel voor zichzelf en/of derden. 5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van, door of namens Opdrachtgever verstrekte informatie.

Artikel 11: Overmacht
1. Onder overmacht wordt in ieder geval -maar niet limitatief- verstaan: oorlog en daarmee vergelijkbare situaties; overheidsmaatregelen; werkstakingen; uitsluitingen; belemmeringen door derden; transportmoeilijkheden, waaronder
vertragingen aan landgrenzen; door Partijen onvoorziene technische complicaties; breuk van machines en/of gereedschappen; stagnatie door vorstverlet en andere weersinvloeden; brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van Opdrachtnemer welke niet voor risico van Opdrachtnemer komen en de omstandigheid dat Opdrachtnemer een prestatie van een derde, die van belang is in verband met de door Opdrachtnemer te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt. 2. Tijdens een situatie van overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan één (1) maand, is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat in dat geval een verplichting tot het vergoeden van enige schade bestaat. 3. Opdrachtgever heeft daarentegen niet het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat eerdere nakoming voor hem binnen zijn bedrijfsvoering van essentieel belang is. Ontbinding dient in dat geval schriftelijk en binnen uiterlijk vijf (5) werkdagen na het verstrijken van de termijn van één (1) maand plaats te vinden. 4. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde, dan wel het leverbare deel, afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet indien het reeds geleverde, dan wel het leverbare deel, geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 12: Restbepalingen

1. Opdrachtgever is nimmer bevoegd een al dan niet opeisbare verplichting zijnerzijds te verrekenen met een verplichting van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever. 2. Alle rechtsvorderingen van Opdrachtgever op Opdrachtnemer op grond van een Overeenkomst of de wet verjaren na verloop van één (1) jaar nadat de verjaringstermijn overeenkomstig de wettelijke regels is aangevangen. 3. Van toepassing is de laatst overhandigde dan wel toegezonden versie van deze Voorwaarden. 4. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding behalve ten aanzien van vóór dat tijdstip gesloten Overeenkomsten. Opdrachtnemer zal de gewijzigde Voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever doen toekomen. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens Opdrachtgever in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld of kenbaar geworden. 5. Opdrachtgever dient op eerste gemotiveerd verzoek van Opdrachtnemer genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van de verplichtingen jegens Opdrachtnemer. Ingeval geen genoegzame zekerheid is gesteld binnen 10 (tien) werkdagen na voornoemd verzoek worden alle verplichtingen van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer terstond en ineens opeisbaar.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de rechtsverhouding tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (Convention on International Sales of Goods 1980).
2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende met de Overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, of de Voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde gewone rechter te Amsterdam. 3. Opdrachtnemer heeft het recht om in afwijking van het vorige lid 2 het geschil te doen beslechten middels arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in het arbitragereglement van de Raad van Arbitrage van de Bouw in Nederland (“RvA”), zoals deze drie maanden voor het tot stand komen van de Overeenkomst luiden. 4. Partijen hebben onverminderd de voorgaande leden 2 en 3 het recht zich voor conservatoire maatregelen en spoedeisende voorzieningen te wenden tot de gewone bevoegde rechter.

B. SPECIFIEKE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE LEVERING VAN PRODUCTEN DOOR OPDRACHTNEMER

Artikel 14: Werkingssfeer
Naast de bepalingen zoals omschreven onder A van deze Voorwaarden, zijn op de levering van producten door Opdrachtnemer de bepalingen onder B van deze Voorwaarden van toepassing. In het geval de bepalingen onder A en de bepalingen onder B onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleren de bepalingen onder B.

Artikel 15: Levering en risico
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering van producten Ex Works (Incoterms 2000) vanuit de vestigingsplaats van Opdrachtnemer. 2. De door Opdrachtnemer te leveren producten gelden als geleverd, indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever mededeelt dat de producten gereed staan en apart ter beschikking van Opdrachtgever zijn gezet, dan wel ter beschikking aan de transporteur worden gesteld voor aflevering aan de Opdrachtgever, dan wel voor opslag ten behoeve van Opdrachtgever. 3. Ook in het geval Opdrachtnemer het verkochte product installeert en/of monteert gaat het risico over op het moment dat Opdrachtnemer het verkochte product ter beschikking stelt aan Opdrachtgever in het bedrijfspand van Opdrachtgever of op een andere overeengekomen plaats. 4. Opdrachtnemer is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden. Opdrachtgever is dan verplicht te betalen overeenkomstig het in artikel 5 van deze Voorwaarden vermelde.

Artikel 16: Inontvangstneming producten
1. Opdrachtgever is verplicht de producten op het moment van levering door Opdrachtnemer in ontvangst te nemen. 2. Indien Opdrachtgever de producten niet op het moment van levering door Opdrachtnemer in ontvangst neemt en ter zake geen andersluidende afspraken zijn gemaakt, is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en kan Opdrachtnemer de producten voor rekening en risico van Opdrachtgever opslaan. Opdrachtnemer is bovendien gerechtigd deze producten conform het bepaalde in artikel 5 van deze Voorwaarden aan Opdrachtgever te factureren, terwijl Opdrachtgever gehouden is tot betaling van de betreffende factuur over te gaan. Alle uit bovenstaande omstandigheden
voortvloeiende kosten, waarin onder andere begrepen de kosten van opslag, komen voor rekening van Opdrachtgever en zullen, evenals eerdergenoemde factuur, door Opdrachtgever moeten worden voldaan alvorens Opdrachtnemer tot levering van de betreffende producten gehouden is. Het in dit lid bepaalde geldt onverminderd de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten.

Artikel 17: Transport
1. Opdrachten van Opdrachtgever tot het door Opdrachtnemer laten verzorgen van het transport, de verzending en/of de verzekering van de producten, worden door Opdrachtnemer slechts uitgevoerd, indien Opdrachtgever schriftelijk verklaard heeft de kosten daarvan te zullen dragen en het daaruit voortvloeiende (extra) risico te dragen en te dekken middels een (aanvullende) verzekering, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 15 van deze Voorwaarden. 2. Het transport van de producten geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoerschade voor rekening en risico van de afzender zijn.

Artikel 18: Garantie
1. Opdrachtnemer staat er voor in dat op het moment van levering de producten qua vakmanschap en materiaal vrij zijn van enig gebrek van betekenis en beantwoorden aan de overeengekomen aantallen en soorten en de ter zake toepasselijke productspecificaties, zoals opgenomen in de Overeenkomst. 2. De garantie houdt uitsluitend in dat Opdrachtnemer verplicht is tot het alsnog leveren van de ontbrekende producten, het vervangen van de geleverde producten, dan wel de producten terug te nemen en Opdrachtgever te crediteren voor het desbetreffende factuurbedrag, alsmede de kosten gerelateerd aan het terugzenden van deze producten te vergoeden. In geen geval is Opdrachtnemer gehouden tot enige verdere verplichting, waaronder vergoeding van andere kosten, schade en/of rente. 3. Overige voorwaarden en garanties met betrekking tot de kwaliteit of de geschiktheid voor het voorgenomen gebruik van de producten zijn eerst van toepassing, indien die tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen. 4. Alle aanspraken op garantie vervallen wanneer Opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, de geleverde producten bewerkt of verwerkt of daarin wijzigingen aanbrengt, dan wel de geleverde producten niet in overeenstemming met de instructies omtrent gebruik en/of montage, dan wel op onoordeelkundige wijze, gebruikt of laat gebruiken.

Artikel 19: Reclames
1. Opdrachtgever is verplicht terstond bij inontvangstneming van de producten, het aantal en de soorten producten, alsmede de verpakking, op eventuele onjuistheden, tekortkomingen en/of beschadigingen te controleren, en tevens te controleren of de producten gebreken en/of beschadigingen vertonen. 2. Klachten omtrent aantallen, soorten en de verpakking van de producten dienen door Opdrachtgever direct op het vervoersdocument of de afleveringsbon te worden vermeld, op straffe van verval van het recht hierover te klagen.
Opdrachtgever heeft geen recht tot klagen ingeval van geringe afwijkingen in maat, gewicht, kleur en/of oppervlaktestructuur die een normaal gebruik niet in de weg staan. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan de producten en/of verpakking dienen zo spoedig mogelijk en schriftelijk te geschieden, doch in ieder geval binnen 24 uur na inontvangstneming van de producten onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt de producten te hebben geaccepteerd. 3. Ingebruikneming, doorverkoop en/of verwerking van de producten geldt als acceptatie door Opdrachtgever. 4. Het bepaalde in de leden 2 en 3 laat de rechten van Opdrachtgever ingeval van verborgen gebreken onverlet. Opdrachtgever is verplicht verborgen gebreken binnen 24 uur nadat deze zijn vastgesteld of in redelijkheid hadden kunnen worden vastgesteld, schriftelijk bij Opdrachtgever te melden, maar in geen geval later dan zes (6) maanden na ontvangst van de producten. 5. In geval van een klacht is Opdrachtgever verplicht de producten waarover hij klaagt ter beschikking van Opdrachtnemer te houden voor nader onderzoek. Opdrachtgever is bovendien verplicht ook anderszins zijn medewerking aan een eventueel onderzoek naar de producten door Opdrachtnemer te verlenen, alsmede aan Opdrachtnemer in dat verband toegang tot haar gebouwen te verlenen. 6. Een klacht geeft Opdrachtgever niet het recht zijn (betalings)verplichtingen jegens Opdrachtnemer op te schorten en/of zich op verrekening te beroepen. 7. Retournering van de producten is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, onder nader door Opdrachtnemer te bepalen voorwaarden, onder meer omtrent de kosten en de wijze van retournering. Bij retournering zonder toestemming van Opdrachtnemer geschiedt verzending, alsmede opslag, van de producten voor rekening en risico van Opdrachtgever. 8. Indien Partijen van mening verschillen over de gegrondheid van een klacht met betrekking tot de producten, zal door Partijen gezamenlijk een onafhankelijk deskundige ingeschakeld worden en om een oordeel gevraagd worden. Indien Partijen niet binnen één (1) maand nadat de klacht door Opdrachtgever is ingediend tot overeenstemming zijn gekomen over de persoon van de deskundige, zal de deskundige op verzoek van (één van de) Partijen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer worden aangewezen. De uitkomst van het onderzoek door de onafhankelijk deskundige is voor Partijen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bindend. De kosten gemoeid met het onderzoek zullen gedragen worden door de Partij die (grotendeels) in het ongelijk gesteld is.

Artikel 20: Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van de door Opdrachtnemer geleverde producten gaat op Opdrachtgever over, zodra deze aan zijn betalingsverplichtingen uit de aan de levering ten grondslag liggende Overeenkomst, inclusief eventuele schadevergoeding, kosten, rente en boete, heeft voldaan, ook indien voor de betaling zekerheid is gesteld. 2. Opdrachtgever is, zolang hij aan bovenstaande betalingsverplichtingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door Opdrachtnemer geleverde producten ten behoeve van derden enig pandrecht of ander zekerheidsrecht te vestigen, dan wel deze producten te belenen of te verhuren of op welke wijze of titel dan ook uit zijn macht te brengen behoudens het bepaalde in lid 3 van dit artikel. In geval van beslag op de geleverde producten door een derde, uit welken hoofde ook, is Opdrachtgever
gehouden Opdrachtnemer hierover onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen. 3. Het is Opdrachtgever toegestaan om, zolang hij aan bovenstaande betalingsverplichtingen niet heeft voldaan, de producten binnen zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken, met dien verstande dat, totdat Opdrachtgever de producten volledig heeft betaald, Opdrachtnemer in de rechten treedt van Opdrachtgever jegens diens opdrachtgever(s). Onder voormelde rechten zijn uitdrukkelijk begrepen alle vorderingen op deze opdrachtgevers. Opdrachtgever draagt alsdan, voor zover nodig, deze rechten aan Opdrachtnemer over, welke overdracht Opdrachtnemer reeds nu, voor alsdan, aanvaardt. 4. Indien Opdrachtgever in verzuim is ter zake de nakoming van enige verplichting jegens Opdrachtnemer, dan heeft Opdrachtnemer het recht alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten voor rekening van Opdrachtgever op te (doen) halen. Opdrachtgever verleent daaraan op eerste verzoek onvoorwaardelijke medewerking en verleent daartoe het recht aan Opdrachtnemer om alle ruimten van Opdrachtgever te (doen) betreden.

C. SPECIFIEKE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP HET REALISEREN WERKEN EN IN DAT KADER TE VERRICHTEN DIENSTEN

Artikel 21: Aanvullende definitie
Onder werk wordt verstaan het totaal van overeengekomen werkzaamheden (inclusief eventueel ontwerp) en/of leveringen en/of diensten.

Artikel 22: Werkingssfeer
Naast de bepalingen zoals omschreven onder A en (eventueel) B van deze Voorwaarden, zijn op de Opdracht tot (het meewerken aan) het tot stand brengen van een werk door Opdrachtnemer de bepalingen onder C van deze Voorwaarden van toepassing. In het geval de bepalingen onder A en/of B en de bepalingen onder C onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleren op dat punt de bepalingen onder C.

Artikel 23: Omvang van het werk
1. De omvang van het door Opdrachtnemer te verrichten werk, ligt vast in de door Partijen gesloten Overeenkomst. 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, moet Opdrachtgever ervoor zorgen dat alle metingen, vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig verkregen zijn. 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 en tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn in de prijs van het werk niet begrepen de kosten: (a) voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel-, boor-, bekabeling- of ander bouwkundig werk, (b) voor aansluiting van gas-, water-, elektriciteit- of andere infrastructurele voorzieningen, (c) ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken, (d) van afvoer van materialen, bouwstoffen of afval en (e) reis- en verblijfkosten.

Artikel 24: Wijzigingen in het werk
1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek en/of de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid en/of van geschatte hoeveelheden met meer dan tien (10) % wordt afgeweken. 2. Meer- en minderwerk wordt berekend op basis van de door Opdrachtnemer opgegeven prijzen, conform het bepaalde in artikel 4 van deze Voorwaarden. 3. Als het saldo van het meerwerk dat van het minderwerk overtreft, mag Opdrachtnemer het meerwerk bij Opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 25: Uitvoering van het werk
1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Opdrachtnemer haar werkzaamheden ongestoord, conform de Arbowet en -regelgeving op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals, maar niet beperkt tot (a) gas, water en elektriciteit, (b) verwarming, (c) afsluitbare droge opslagruimte, (d) geschikte toegangswegen tot de plaats van het werk, (e) geschiktheid van de plaats van het werk voor de te verrichten Opdracht en (f) op grond van de Arbowet en –regelgeving voorgeschreven voorzieningen. 2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Opdrachtnemer tijdig beschikt over de voor de uitvoering van het werk benodigde gegevens en informeert de Opdrachtgever tijdig over alle op het werk geldende veiligheidsvoorschriften en eventuele bijzondere overheidsvoorschriften.
3. Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer onverwijld schriftelijk op de hoogte van aan de Opdrachtgever kenbare fouten of gebreken in constructies, werkwijzen, bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen die worden gebruikt bij de realisatie van het werk. 4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van Opdrachtnemer die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. 5. Wanneer Opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning van Opdrachtnemer dit toelaat. Daarnaast is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende schade.

Artikel 26: Oplevering van het werk en reclame
1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer: (a) Opdrachtgever het werk schriftelijk heeft goedgekeurd; (b) het werk door Opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt Opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd; (c) Opdrachtnemer schriftelijk aan Opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en Opdrachtgever niet binnen veertien (14) dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
(d) Opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen dertig (30) dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan. 2. Zichtbare gebreken aan het door Opdrachtnemer geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden gemeld, doch in ieder geval binnen 24 uur nadat Opdrachtnemer conform lid 1 sub c van dit artikel schriftelijk aan Opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt het geleverde werk te hebben geaccepteerd. 3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 laat de rechten van Opdrachtgever ingeval van verborgen gebreken onverlet. Opdrachtgever is verplicht verborgen gebreken binnen 24 uur nadat deze zijn vastgesteld of in redelijkheid hadden kunnen worden vastgesteld, schriftelijk bij Opdrachtnemer te melden, maar in geen geval later dan zes (6) maanden na oplevering van het werk conform lid 1van dit artikel. 4. Indien Partijen van mening verschillen over de gegrondheid van een klacht met betrekking tot een geleverde dienst, zal door Partijen gezamenlijk een onafhankelijk deskundige ingeschakeld worden en om een oordeel gevraagd worden. Indien Partijen niet binnen één (1) maand nadat de klacht door Opdrachtgever is ingediend tot overeenstemming zijn gekomen over de persoon van de deskundige, zal de deskundige op verzoek van (één van de) Partijen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer worden aangewezen. De uitkomst van het onderzoek door de onafhankelijk deskundige is voor Partijen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bindend. De kosten gemoeid met het onderzoek zullen gedragen worden door de Partij die (grotendeels) in het ongelijk gesteld is.

Artikel 27: Garantie
1. Gedurende een periode van drie (3) maanden na oplevering van het werk staat Opdrachtnemer in voor het goed vakmanschap van het door Opdrachtnemer geleverde (deel van de) constructie en/of de installatie/montage. Als blijkt dat de geleverde constructie en/of de installatie/montage niet conform goed vakmanschap is/zijn, zal Opdrachtnemer zorgen voor herstel of vervanging ter keuze van Opdrachtnemer. De delen die bij Opdrachtnemer hersteld of door Opdrachtnemer vervangen worden, moeten conform artikel 19 lid 7 franco aan Opdrachtnemer worden toegezonden. Demontage en montage van deze delen en de eventueel gemaakte reis – en verblijfkosten komen voor rekening van Opdrachtgever. 2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit het bewerken van door Opdrachtgever aangeleverde materialen dan staat Opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor het goed vakmanschap van de uitgevoerde bewerking. Als blijkt dat een bewerking niet conform goed vakmanschap is uitgevoerd, is Opdrachtnemer gerechtigd om: (a) de bewerking opnieuw uit te voeren. In dat geval moet Opdrachtgever voor eigen rekening nieuw materiaal aanleveren, of; (b) het gebrek te herstellen. In dat geval moet Opdrachtgever het materiaal conform artikel 19 lid 7 franco aan Opdrachtnemer terugzenden, of; (c) Opdrachtgever te crediteren voor een evenredig deel van de factuur. 3. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie, nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Opdrachtnemer heeft voldaan. 3. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist
uitgevoerd onderhoud en installatie, montage, wijziging of reparatie door Opdrachtgever of door derden. Bovendien wordt geen garantie gegeven voor geleverde producten die niet nieuw waren op het moment van levering.
***